Scroll Top
Lapinlahdenpolku 8 A, 00180 Helsinki | Finlaysoninkatu 7, 33210 Tampere

Toimitus- ja maksuehdot

Book Gar­den verkkokau­pan toim­i­tus- ja maksuehdot

Voimas­sa 01.07.2019 alkaen

Verkkokauppa

BOOK GARDEN (Y‑tunnus 2716746–8, Lapin­lah­den­polku 8, 00180 Helsin­ki, puh. 0400 455 382, email. info@bookgarden.fi) myy tuot­tei­ta täysi-ikäisille yksi­ty­ishenkilöille Suomeen ja EU-alueelle. Tuot­tei­den hin­nat sisältävät arvon­lisäveron. Pidätämme oikeu­den hin­to­jen ja toim­i­tusku­lu­jen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuot­teet tilataan verkkokau­pan koti­sivuil­la siirtämäl­lä ne ostosko­ri­in ja mak­samal­la ostosko­rin sisältö kas­s­apalvelus­sa. Kaik­ki asi­akastiedot käsitel­lään luot­ta­muk­sel­lis­es­ti. Tilauk­sen yhtey­dessä kysyt­tyjä yhteysti­eto­ja ei käytetä muuhun kuin tilauk­sen toim­i­tuk­seen tai siinä ilmenevien epä­selvyyk­sien selvit­tämiseen, ellei erik­seen toisin maini­ta. Tilates­sasi verkkokau­pas­ta sin­un edel­lytetään tutus­tuneen ja sitoutuneen kul­loinkin voimas­sa ole­vi­in toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Käytämme verkkokau­pas­samme Check­out Fin­land Oy:n mak­su­väl­i­tys­palvelua. Käytössäsi ovat seu­raavien suo­ma­lais­ten pankkien verkkomaksupainikkeet:

Checkout - Oma maksutapa kaikille

Nou­datamme Check­out Fin­land Oy:n mak­sue­hto­ja. Kat­so mak­sue­hdot: Check­out ‑palvelun mak­sue­hdot.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Onnis­tuneen tilauk­sen jäl­keen sähkö­posti­isi lähetetään tilaus­vahvis­tus. Dig­i­taalisen tuot­teen tilauk­sen jäl­keen vahvis­tusvi­estis­sä on lisäk­si link­ki tilatun tuot­teen lataamista varten.  Vahvis­tusvi­estien lähet­tämi­nen edel­lyt­tää sähkö­pos­tiosoit­teen antamista tilauk­sen yhteydessä.

Toimitustavat ja ‑kulut

Tilauk­sesi toim­i­tusku­lut näet toim­i­tus- ja maksutavanvalintasivulla.

Toimitusaika

Dig­i­taal­is­ten tuot­tei­den latauslink­ki toimite­taan heti onnis­tuneen mak­su­ta­pah­tu­man jäl­keen. Fyy­sis­ten tuot­tei­den yleisim­mät toim­i­tu­saikamme Suomeen ovat tilauk­ses­ta ja toim­i­tus­tavas­ta riip­puen 1–5 päivää. Tarkem­mat ajat ilmoite­taan tuote­vai­h­toe­hto­jen yhtey­dessä. Emme vas­taa ylivoimaisen esteen aiheut­tamista viivästymi­sistä tai viivästys­ten aiheut­tamista välil­li­sistä haitoista. Poikkeav­ista toim­i­tusajoista tiedote­taan verkkokau­pan etusivulla.

Peru­u­tu­soikeus ja palautusehdot

Sin­ul­la on kulut­ta­jan­suo­jalain mukainen oikeus peru­ut­taa tilauk­sesi 14 vuorokau­den kulues­sa tilauk­sen vas­taan­ot­tamis­es­ta. Dig­i­taal­i­sis­sa sisäl­löis­sä ja palveluis­sa sin­ul­ta on ennen mak­su­ta­pah­tu­maa voitu erik­seen pyytää suos­tu­mus peru­u­tu­soikeud­es­ta luop­umiseen, jot­ta palvelu tai dig­i­taa­li­nen sisältö on voitu toimit­taa ennen peru­u­tu­soikeu­den päät­tymistä. Peru­u­tusil­moituk­seen sin­un tulee merk­itä nime­si, osoit­teesi, tilaus­päivä, tuote ja se tulee lähet­tää sähkö­pos­til­la osoit­teeseen info@bookgarden.fi tai pos­titse alla ole­vaan palau­tu­sosoit­teeseen. Tuote tulee palaut­taa pos­titse 14 päivän kulues­sa peru­u­tusil­moituk­ses­ta alku­peräiskun­nos­sa ja alku­peräis­pakkauk­ses­sa. Palau­tuskus­tan­nuk­set ovat asi­akkaan vas­tu­ul­la. Liitä kopio peru­u­tusil­moituk­ses­ta tuotepalau­tuk­sen yhtey­teen. Mikäli tuotet­ta on käytet­ty, pidätämme oikeu­den laskut­taa arvonalennuksesta.

Jos halu­at palaut­taa tai vai­h­taa tuot­tei­ta tark­istusa­jan jäl­keen, ole suo­raan yhtey­dessä mei­hin. Palaut­taes­sasi toimite­tun tilauk­sen, liitä siihen mukaan nime­si ja yhteysti­etosi sekä tilinu­merosi raho­jen palau­tus­ta varten. Palau­tamme mak­samasi sum­man kokon­aisu­udessaan 14 päivän kulues­sa peru­u­tusil­moituk­sen saa­pumis­es­ta, mikäli tuote on palautet­tu tai se on todis­tet­tavasti annet­tu postin kul­jetet­tavak­si palautusosoitteeseen.

Palau­tu­sosoite:
Book Garden
c/o Tilajakamo
Lapin­lah­den­polku 8 A
00180 Helsinki

Lunastamaton paketti

Lunas­ta­mat­ta jät­tämi­nen ei ole sama asia kuin palau­tus tai peru­u­tus. Lunas­ta­mat­ta jäte­tys­tä paketista, jos­ta ei ole tehty eril­listä peru­u­tusil­moi­tus­ta, per­imme 20 euron maksun.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadon­nut tai vioit­tunut kul­je­tuk­sen / latauk­sen aikana tai se ei muuten vas­taa tilaus­tasi, tulee sin­un ilmoit­taa virheestä viimeistään 14 päivän kulues­sa kir­jal­lis­es­ti Peru­u­tu­soikeus ja palau­tuse­hdot ‑kohdas­sa mainit­tuun osoit­teeseen tai soit­ta­mal­la yhteystiedois­sa mainit­tuun puhe­lin­nu­meroon. Jos paket­ti on vioit­tunut Postis­sa, on tuot­teesta tehtävä välit­tömästi rekla­maa­tio Postiin.