Scroll Top
Lapinlahdenpolku 8 A, 00180 Helsinki | Finlaysoninkatu 7, 33210 Tampere

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tieto­suo­ja-ase­tuk­sen (679/2016) mukainen selvi­tys henkilöti­eto­jen käsittelystä

Yleistä

Book Gar­den on sitoutunut nou­dat­ta­maan EU:n yleistä tieto­suo­ja-ase­tus­ta ja suo­jele­maan asi­akkaiden­sa yksi­ty­isyyt­tä. Book Gar­den tal­len­taa ja säi­lyt­tää yksinker­tais­tet­tuna seu­raa­van­laisia tieto­ja: asi­akkaidemme osto­ta­pah­tu­mis­sa annetu­ja, palvelun käytössä tal­len­tu­via sekä ana­lyti­ikan avul­la johdet­tavia tietoja.

Rekisterin pitäjä

Book Gar­den
Y‑tunnus: 2716746–8
Osoite: Lapin­lah­den­polku 8 A, 00180 Helsin­ki p. 0400 455 382
Sähkö­posti: info@bookgarden.fi

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

Tieto­jen käsit­telystä on vas­tu­us­sa Book Gar­den (Nou­se­va Oy), y‑tunnus: 2716746–8.
Kaikissa henkilöti­eto­jen käsit­te­lyyn liit­tyvis­sä kysymyk­sis­sä ja omien oikeuk­sien käyt­tämiseen liit­tyvis­sä tilanteis­sa rek­isteröi­tyä kehote­taan otta­maan yhteyt­tä edel­lä mainit­tuun yhteyshenkilöön.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilöti­eto­jen käsit­te­lyn oikeuspe­rus­teena on rek­isteröi­dyn anta­ma suos­tu­mus henkilöti­eto­jen käsittelyyn.

Henkilöti­eto­jen käsit­te­lyn tarkoituk­si­in kuu­lu­vat markki­noin­ti, asi­akas­suhtei­den ja kump­panuuk­sien ylläpi­to, asi­akas­palvelun kehit­tämi­nen, verkkokau­pan kehit­tämi­nen, asi­akkaiden seg­men­toin­ti ja pro­filoin­ti, likke­toimin­nan analysoin­ti ja tilas­toin­ti sekä verkkokau­pan tilausten käsit­te­lyn, lasku­tuk­sen ja tilausten toimit­tamisen mahdollistaminen.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rek­ister­in­pitäjä kerää rek­isteröidy­istä vain sel­l­aisia henkilöti­eto­ja, jot­ka ovat olen­naisia ja tarpeel­lisia tässä tieto­suo­jaselosteessa selostet­tu­jen käyt­tö­tarkoi­tusten kannalta.

Rek­isteröidy­istä käsitel­lään seu­raavia tietoja:

1. Käyt­täjän anta­mat tiedot: 
•  Yksi­ty­isas­i­akkaan perustiedot: nimi, osoite, puhe­lin­nu­mero, sähkö­pos­tiosoite, mak­su­tiedot, henkilö­tun­nus (jos asi­akas antaa sen maksuvaiheessa) 
•  Yri­tyskäyt­täjän perustiedot: yri­tyk­sen nimi, osoite, Y‑tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähkö­pos­tiosoite, puhelinnumero 
•  Asi­akas­suhdet­ta koske­vat tiedot, kuten lasku­tustiedot, tuote- ja tilaustiedot, asi­akas­palaut­teet sekä peruutustiedot 
•  Markki­noin­tivi­estilu­vat ja ‑kiel­lot 
•  Asi­akkaan toiveli­s­tat ja valvot­ta­vat kirjat 
•  Asi­akkaan asi­akastilil­lään (Oma Book­Gar­den) säi­lyt­tämät tuotetiedot ja latauslinkit

2. Palvelun käyt­töä koske­via tietoja 
•  Verkkopalvelun käyt­töä koske­vat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot 
•  Osto­his­to­ria, kuten tilatut tuot­teet, palau­tuk­set ja maksut 

3. Ana­lyti­ikalla päätel­lyt tiedot 
•  Selaus- ja ostotiedoista päätel­lyt tuotesuositukset 
•  Ostotiedoista päätel­lyt asi­akas­ryh­mit­te­lyt ja kiin­nos­tuk­sen kohteet 
 

Tietojen säilytysaika

Rek­ister­in­pitäjä käsit­telee henkilöti­eto­ja enin­tään 10 vuo­den ajan, jot­ta voimme täyt­tää tässä selosteessa kuvatut käyt­tö­tarkoituk­set. Tämän ajan pää­tyt­tyä rek­ister­in­pitäjä pois­taa tai anonymisoi tiedot 1 kk kulues­sa nou­dat­tamien­sa poisto­pros­essien mukaises­ti.
Rek­ister­in­pitäjäl­lä voi olla velvol­lisu­us käsitel­lä joitakin rek­isteri­in kuu­lu­via henkilöti­eto­ja yllä todet­tua pitem­pään lain­säädän­nön tai vira­nomais­vaa­timusten noudattamiseksi.

Rekisteröityjen oikeudet

Oikeus saa­da pääsy henkilöti­etoi­hin

Rek­isteröidyl­lä on oikeus saa­da vahvis­tus siitä, käsitel­läänkö hän­tä koske­via henkilöti­eto­ja, ja jos käsitel­lään, oikeus saa­da kopio henkilötiedois­taan.

Oikeus tieto­jen oikaisemiseen

Rek­isteröidyl­lä on oikeus pyytää, että hän­tä koske­vat epä­tarkat ja virheel­liset henkilötiedot kor­jataan. Rek­isteröidyl­lä on myös oikeus saa­da puut­teel­liset henkilötiedot täy­den­net­tyä toimit­ta­mal­la tarvit­ta­vat lisätiedot.

Oikeus tieto­jen pois­tamiseen

Rek­isteröidyl­lä on oikeus pyytää itseään koske­vien henkilöti­eto­jen pois­tamista, jos
a. henkilöti­eto­ja ei enää tarvi­ta niihin tarkoituk­si­in, joi­ta varten ne on kerät­ty;
b. rek­isteröi­ty peru­ut­taa suos­tu­muk­sen, johon henkilöti­eto­jen käsit­te­ly on perus­tunut, eikä käsit­te­lyyn ole muu­ta lail­lista perustet­ta; tai
c. henkilöti­eto­ja on käsitel­ty lain­vas­tais­es­ti.

Oikeus käsit­te­lyn rajoit­tamiseen

Rek­isteröidyl­lä on oikeus rajoit­taa itseään koske­vien henkilöti­eto­jen käsit­te­lyä, jos
a. rek­isteröi­ty kiistää henkilöti­eto­jen­sa paikkansapitävyy­den;
b. käsit­te­ly on lain­vas­taista, ja rek­isteröi­ty vas­tus­taa henkilöti­eto­jen­sa pois­tamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoit­tamista; tai
c. rek­ister­in­pitäjä ei enää tarvitse henkilöti­eto­ja käsit­te­lyn alku­peräisi­in tarkoituk­si­in, mut­ta rek­isteröi­ty tarvit­see niitä oikeudel­lisen vaa­teen laa­timisek­si, esit­tämisek­si tai puo­lus­tamisek­si.

Oikeus peru­ut­taa suos­tu­mus

Rek­isteröidyl­lä on oikeus peru­ut­taa käsit­te­lyyn anta­mansa suos­tu­mus mil­loin tahansa tämän vaikut­ta­mat­ta suos­tu­muk­sen perus­teel­la ennen tätä suorite­tun käsit­te­lyn lain­mukaisu­u­teen.

Oikeus siirtää tiedot jär­jestelmästä toiseen

Rek­isteröidyl­lä on oikeus saa­da hän­tä koske­vat ja hänen itse toimit­ta­mansa henkilötiedot jäsen­nellyssä, yleis­es­ti käyte­tyssä ja koneel­lis­es­ti luet­tavas­sa muo­dos­sa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rek­ister­in­pitäjälle.

Oikeus tehdä val­i­tus valvon­tavi­ra­nomaiselle

Henkilöti­etoa­sioiden kansal­lise­na valvon­tavi­ra­nomaise­na on oikeusmin­is­ter­iön yhtey­dessä toimi­va tieto­suo­javal­tu­ute­tun toimis­to. Sin­ul­la on oikeus saat­taa asi­asi valvon­tavi­ra­nomaisen käsiteltäväk­si, jos kat­sot, että sin­ua koske­vien henkilöti­eto­jen käsit­telyssä riko­taan sitä koske­vaa lainsäädäntöä.